★ Pixia倶楽部 ギャラリー ★

PixiaCGギャラリーA登録・確認フォーム

 サムネイル(thumbnail)とは、直訳すると「親指の爪」であり、ここでの意味は「(絵・記述などの)非常に小さいもの」という意味です。こういう場所で使うサムネイルは、その絵の紹介になるものですから、その絵のポイントとなる部分とか、見せたい部分、人に注目してもらえるような部分などをうまく抜き出して作成することになります。
 Pixia(Ver1.7以降)でギャラリー登録用のサムネイルを作る方法は、まず、矩形領域でサムネイルにしたい部分を縦横同じ幅で選択し、メニューの「領域→トリミング」をします。すると、領域選択した部分が新たなウィンドウで表示されると思います。
 80x80以上の大きさであるときは、メニューの「画像→大きさを変えて複製」を使って80x80サイズに変えます。
 図付きでサムネイル作成法を解説したページ→BleuCiel

名前(必須)
メール(必須) 非公開 公開
HP HP名 URL:
タイトル(必須)
本文(必須) (タグは使えません。改行は反映されます。)

サムネイル(必須) (10,000バイト以内)
画像(必須) (100,000バイト以内)
パスワード(必須) ←あなたが投稿しようとしているこの記事を削除するためのパスワードです
設定保存  

【5246】2017/4/2(日)04:22 - Barnypok さん - 5.188.211.62 削除
サムネイル
作者: Barnypok さん  HP: Barnypok
タイトル: oHMEcQyOuSinq  2017/4/2(日)04:22
コメント:
MBC0wi http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com


【5245】2017/4/2(日)03:52 - Barnypok さん - 5.188.211.15 削除
サムネイル
作者: Barnypok さん  HP: Barnypok
タイトル: jDupAhZKskm  2017/4/2(日)03:52
コメント:
FbuR3C http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com


【5244】2016/5/9(月)11:55 - 17592 さん [Mail: 17592*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 17592 さん [Mail: 17592*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: YTczZTczZGJiYWQyODliNTAyZDRhNjcxZmM3ZmY3ZWM  2016/5/9(月)11:55
コメント:
ZDg5YjhmOGMwZDc0MmZiMjJiODMxOTMyZWIzOTE2NGM
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


【5243】2016/5/9(月)11:54 - 67540 さん [Mail: 67540*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 67540 さん [Mail: 67540*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: ZjZlYTc2NjAxYjAwZjcyYzgzM2Q5ZjFhODE4MzViMTc  2016/5/9(月)11:54
コメント:
OWMxZWU5OTQxMDg0OGIxZjE2NzFkMmYyNjdjODdjYzc
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


【5242】2016/5/9(月)11:54 - 57273 さん [Mail: 57273*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 57273 さん [Mail: 57273*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: MmRjZmY3YjRkNGI4ZDQ3ZDA4NzYxNTUzMTJhMzBjMDY  2016/5/9(月)11:54
コメント:
YjY0ZjA5ZGJlMTIyYzgxYjcyNjNiNDk2ODhiMWVmZTE
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


【5241】2016/5/9(月)11:42 - 11870 さん [Mail: 11870*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 11870 さん [Mail: 11870*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: NDNjMzA5NzZhNTE2NGYyNmY5ZmZhM2U4ODc0Njc5ODA  2016/5/9(月)11:42
コメント:
MjkxODE3ZmJmYzQ0YWIzYTFiMTBkMDYyMWM5MDI4Yzc
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


【5240】2016/5/9(月)11:35 - 22149 さん [Mail: 22149*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 22149 さん [Mail: 22149*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: M2NjYTBhOGIyNTYyMTFlMjA3NGZhNGZhNzQxNGJhZjQ  2016/5/9(月)11:35
コメント:
ZDY1YzBiZDQ1OTA1ZTFhY2E0Mjg3NjA2MTk0ZmI2YTQ
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


【5239】2016/5/9(月)11:34 - 10632 さん [Mail: 10632*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 10632 さん [Mail: 10632*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: MzY4ZjJlNTZkNDYyYThiNjdjNzViN2E1MzgyZTg0ZmE  2016/5/9(月)11:34
コメント:
ZTZlMzU5ZTI2NzE3YjIxNGMxOTI1M2NhZTEwYmFhMTE
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


【5238】2016/5/9(月)11:03 - 61990 さん [Mail: 61990*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 61990 さん [Mail: 61990*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: Y2NjMzRmZTZlMGJlOTUwZjM0YzM4ZTgxNDY2OGFlYjc  2016/5/9(月)11:03
コメント:
YzA0MzUzZTNkNWVhY2UzNWZiYTVmMzliNDBkZmI1M2U
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


【5237】2016/5/9(月)10:39 - 26129 さん [Mail: 26129*yahoo.com *→@] - host-static-109-185-112-206.moldtelecom.md 削除
サムネイル
作者: 26129 さん [Mail: 26129*yahoo.com *→@]  HP:
タイトル: YWQ0MTEwZWE3YjU1YjcwNTEwNDc3OTYxY2ExMTRjNDA  2016/5/9(月)10:39
コメント:
YmYzODNhOGY1MGJjYjAxNjQzZjk1MzdmMjhlN2IwN2M
繝滉セ代く繝溯、謨ー謖蜒壹@縺溷エ蜷医↓ 阮吶○郢ァ蛛オシ騾輔ぅ隲「
繝溘☆縺ケ縺ヲ縺ョ蟷ク縺


パスワード

 更新

Pixia倶楽部 TOP 管理用〕 問い合わせ先:[TOPページの下部を参照]

電子掲示板プログラム名:MiniBBS2000i
かすたまいず by fu-ka